Autorka logo: Anna Kamińska anna.kaminska26@wp.pl

osobiście lub poprzez Skype’a: Al. Racławickie 44a – mgr Adam S. Mościcki – tel. 50 77 01234


Random header image... Refresh for more!

Polecana literatura

Kelly John M.: Wychodzenie z mgły. Akuracik, Warszawa 1997

Osiatyński W.: Grzech czy choroba. IPiN, Warszawa 1994

Woydyłło Ewa: Wyzdrowieć z uzależnienia. IPiN, Warszawa 2004

Woydyłło Ewa: Początek drogi. IPiN, Warszawa 1994

Woydyłło Ewa: Aby wybaczyć. IPiN, Warszawa 1994

Woydyłło Ewa: Zgoda na siebie. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994

Woronowicz B. T.: Alkoholowe vademecum dla każdego. OAT, Zakroczym 1993

Woronowicz B. T.: Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Media Rodzina, Poznań 2008

Woititz Janet G.: Dorosłe Dzieci Alkoholików. IPiN, Warszawa 1992

Woititz Janet G.: Małżeństwo na lodzie. Akuracik, Warszawa 2002

AAWS: Dwanaście kroków i dwanaście tradycji. Apostolicum 1996

AAWS: Życie w trzeźwości. Apostolicum 1996

AAWS: Anonimowi Alkoholicy. Apostolicum 1996

 

Bibliografia pracy licencjackiej:

 • 1. Andrzejewski Marek „Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej” Zakamycze, Kraków 2003
 • 2. Buckingham Marcus, Clifton Donald O. „Teraz odkryj swoje silne strony” Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2003
 • 3. Cekiera Czesław, Sołtysiak Teresa „Sekty – poszukiwania nowych wartości czy próby likwidowania utrudnień przystosowawczych? Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia” – materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 21-22.04.1998 r. przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999
 • 4. Cudak Henryk „Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych” Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003
 • 5. Cudak Henryk „Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży” Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1998
 • 6. Dudzikowa Maria „O trudnej sztuce tworzenia samego siebie” Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
 • 7. Dziewiecki Marek „Psychologia porozumiewania się” Jedność, Kielce 2000
 • 8. Elliott Julian, Place Maurice „Zachowania destrukcyjne w klasie i w szkole”, Warszawa, 2000
 • 9. Frankl Victor E. – „Homo Patiens” PAX, Warszawa 1998
 • 10. Gaś Zbigniew „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego” Śląsk, Katowice 1999
 • 11. Gaś Zbigniew „Pomoc psychologiczna młodzieży” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
 • 12. Graczyk Małgorzata „Dziecko w zakładzie poprawczym”, Warszawa 1999
 • 13. Grochulska Joanna „Reedukacja dzieci społecznie zahamowanych” Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie „Secesja”, Kraków 1992
 • 14. Gurian Michael „Zrozumieć nastolatka” Dom Wydawniczy REBIS, 2001
 • 15. Jastrząb Jadwiga (red.) „Edukacja terapeutyczna” Akapit, Toruń 2002
 • 16. Kozielecki Józef „Strategia psychologiczna. Psychologiczna strategia rozwiązywania problemów” Nasza Księgarnia 1963
 • 17. Kuźma Józef „Nauczyciele przyszłej szkoły”, Kraków 2001
 • 18. Makowski Aleksander „Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja” PWN, Warszawa 1994
 • 19. Maliński Miczysław „Modlitwa na każdy dzień” Wydawnictwo TUM Wrocław, 1996
 • 20. Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz „Reformy edukacyjne w Polsce : tradycje i współczesność”, Skierniewice 2001
 • 21. Nowak Anna (red.) „Demoralizacja nieletnich a wychowanie”, Kraków 2000
 • 22. Olszewska Grażyna – Baka, Lesław Pytka „Dzieci ulicy”, Białystok 2000
 • 23. Osik Danuta, Anna Wojnarska (red.) „Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, Lublin 2001
 • 24. Ostrihanska Zofia „Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie” KUL, Lublin 1997
 • 25. Ostrowska Krystyna, Tatarowicz Jan (red.) „Zanim w szkole będzie źle…” Wyd. 2, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2004
 • 26. Piekut-Brodzka Danuta, Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (red.) „Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych” Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2004
 • 27. Radochoński Mieczysław „Osobowość antyspołeczna : geneza, rozwój i obraz kliniczny” Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000
 • 28. Rosiński Dariusz „Nauczyciel wobec zaburzeń procesu socjalizacji u uczniów” Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań 2003
 • 29. Sherwood Keith „Czakroterapia. Rozwój osobowości i zdrowie” Wydawnictwo Interlibro, Warszawa 1993.
 • 30. Sienkiewicz Jan, Drozd Adam „Psychologia niedostosowania społecznego – zarys problemu” Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1995
 • 31. Solarz Elżbieta „Rola pedagoga szkolnego w zasadniczej szkole zawodowej we wspomaganiu ucznia z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi”, Lublin 2001
 • 32. Sołtysia Teresa, Łabuć-Kryski Irena „Trudne problemy dorastającego pokolenia” – materiały z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy 21-22 października 1996 Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1998
 • 33. Stankowski Adam „Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie – przyczyny i profilaktyka” Uniwersytet Śląski, Katowice 1991
 • 34. Stochmiałek Jerzy (red.) „Pedagogika wobec kryzysów życiowych” Istytut Technologii Eksploatacji, Radom 1998
 • 35. Szymańska Joanna „Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych – podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki”, Warszawa 2000
 • 36. Szymańska Joanna „Profilaktyka może szkodzić”, Warszawa 2000
 • 37. Szymańska Joanna „Przyczyny i znaczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży”, Warszawa 2000
 • 38. Wilczek Ewa „Empatia i jej rozwój u osób pomagających” Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002
 • 39. Woydyłło Ewa „Zgoda na siebie” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994

 

Bibliografia pracy magisterskiej:

 • 1. AAWS: Dwanaście kroków i dwanaście tradycji. Apostolicum 1996
 • 2. AAWS: Życie w trzeźwości. Apostolicum 1996
 • 3. AAWS: Anonimowi Alkoholicy. Apostolicum 1996
 • 4. Arnold M., Ludwig M. D.: Understanding the Alcoholic’s Mind. Oxford University Press, Nowy Jork – Oxford 1988
 • 5. Baumaister R., Heatherton T., Tice D..: Utrata kontroli. PARPA, Warszawa 2000
 • 6. Bauman Z.: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Zygmunt Bauman – Wydawnictwo Sic, Warszawa 2000
 • 7. Beck J.: Terapia poznawcza. Wydawnictwo UJ, Kraków 2005
 • 8. Berne E. W co grają ludzie. PWN, Warszawa 2004
 • 9. Brown S. : Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. PZWL, Warszawa 1990
 • 10. Cekiera Cz.: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998
 • 11. Cierpiałowska L. : Oblicza współczesnych uzależnień. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 2006
 • 12. Ernst K.: Szkolne gry uczniów. WSiP, Warszawa 2003
 • 13. Freyberger H.: Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny. PZWL, Warszawa 2005
 • 14. Gaś Z. B.: Psychoprofilaktyka. Procedury konstuowania programów wczesnej interwencji. UMCS, 2000
 • 15. Habrat B.: Leczenie wybranych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. PZWL. Warszawa 2003
 • 16. Hamilton B.: 12 kroków ze sponsorem. Media Rodzina of Poznań 1998
 • 17. Hill C. E., O’Brien K. M.: Helping Skills. APA, Waszyngton 2002
 • 18. Kofta M. Samokontrola a emocje. PWN, Warszawa 1982
 • 19. Mellibruda J.: Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi. IPZ, Warszawa 1999
 • 20. Miller A.: Bunt ciała. Media Rodzina, Poznań 2006
 • 21. Monti P. M. Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. IPZ, Warszawa 1994
 • 22. Okun B.: Skuteczna pomoc psychologiczna. IPZ, Warszawa 2002
 • 23. Osiatyński W.: Grzech czy choroba. IPiN, Warszawa 1994
 • 24. Preston J. Zintegrowana terapia krótkoterminowa. GWP, Sopot 2005
 • 25. Rogers C. O stawaniu się osobą. REBIS, Poznań 2002
 • 26. Schneider Corey M., Corey G.: Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. IPZ, Warszawa 2002
 • 27. Świątkiewicz G.: Profilaktyka w Środowisku Lokalnym. KBPN, Warszawa 2005
 • 28. Twerski A. J.: Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania. Jacek Santorski, IPZ, Warszawa 2001
 • 29. Woronowicz B. T.: Alkoholowe vademecum dla każdego. OAT, Zakroczym 1993
 • 30. Woydyłło E.: Początek drogi. IPiN, Fundacja Batorego, Warszawa 1990
 • 31. Woydyłło E.: Wyzdrowieć z uzależnienia. IPiN, Warszawa 2004
 • 32. Zimberg S., Wallace J., Blume S.: Practical Approaches to Alkoholism Psychotherapy. Plenum Press, Nowy Jork 1983

::: prywatnie ::: dyskretnie ::: fachowo ::: skutecznie :::